Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+

Dy’t Er leafhat, jout Er it yn ‘e sliep
 
As de Heare it hûs net bout,
Om ‘e nocht wurkje de bouwers deroan;
As de Heare de stêd net hoedet,
Om ‘e nocht is de wachter op syn iepenst.
Om ‘e nocht is it,
Dat jimme der ier-en-betiid ôfkomme
En let op bêd geane,
En sa it soer fertsjinne brea ite-
dy’t Er leafhat, jout Er it yn ‘e sliep.
Psalm 127: 1-2
 
 
Hoe moast dit lêze? God as regisseur fan dyn libben? Wêr hasto de kar en wêr net?
Soms liket it wolris sa dat neat slagje wol, alles mislearret. En dan samar yniens giet alles fansels.
De tiid is der ryp foar, sizze guon minsken wolris… Mar is dat God, dy’t dat docht?
Ik tink net datst dy God foarstelle moast as in man oan de knoppen, mar wol as Ien dy’t dy ta dyn rjocht komme litte wol. Dy dwaan litte wol wêrst dysels goed by fielst.
Soms moast dêr sels earst efter komme. Der in nachtje oer sliepe. En it moaie is, God jout dy de antwurden yn de sliep en noch folle mear!
Antje van Schepen

terug
 
 
 
 
Kerkdienst
25 februari
09:30 Jacobitsjerke

Voorganger: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren 
 
Spelletjesochtend voor senioren
Donderdag 15 maart in It Bynt.
 
Kledingruilbeurs
Zaterdag 17 maart in It Bynt

 
 
Repair en koffie
 
Foto's herfstfair
Foto's van de herfstfair en kunstveiling staan nu online.
Kijk in het fotoalbum of klik op de foto.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Kerkblad "Oer de brêge"

Klik op het plaatje.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.