Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+

De draver                                                                          
(by Prediker 9:11)
 

lees meer »
 
12+ 12+

By 1 Kor 13: 12                                                                                               
 

 

lees meer »
 
12+ 12+

By Psalm 139: 23-24

lees meer »
 
12 12

In tiid fan weromkommen (by Jeremia 7:7)
 
Sels in earrebarre ken syn tiid
Toarteldo, swel en draainekke
hâlde har oan ‘e tiid
fan weromkommen
 
op in stuit
op itselde plak
kom ik dan werom
fan opnij makke fouten
 
En is dat slimmer dan
troch te razen op winen
net tinke oer
hoe’t it waar feroarje sil
 
der is altyd
in paad werom
lâns spyt of pine
lâns donker en ljocht
 
ik flean op
lâns heuvels en grêven
en sjoch
in paadsje foar my
 
de maitiid fan weromkommen
fielt fris en nij
 

 
12+ 12+

14 febrewaris wie it Valentijn. Leuk, mar soms ek spannend. Doarst sa op ien ta te stappen of bliuwst anonym? En wat no as…. No ja, in dei fol twifel soms, ek al liket it sa leuk mei al dy bearkes en hertsjes.
Fertrouwe op…leafde, God, freonen? Soms fielst it wol, mar sjochst it net. Fertrouwe is soms eng, it kin sear dwaan as it misgiet.
Yn Heechliet 5:4 stekt de jonge syn hân troch it lûkje fan de doar. Grif kin er sa fan bûtenôf de doar iepen krije (as in toutsje yn in brievebus yn de foardoar).
Al sitte lûkjes by dy ticht, soms brekt der Ien yn, dy’t sjen lit wat echt is en datsto ek hielendal super bist.
A.
 

                                                                                                                                             (by Heechliet 5:2 o/m 6:3)
It lûkje 
 
doe’t ik tocht
do bist wol thús
bin ik nei dy
ta rûn
 
ik sliepte hast
myn holle net
miende dat ik
dy hearde
 
do wiest sa ticht
by mar
krekt te fier fuort
 
ik koe dy net sjen
mar hie dy wol heard
 
yn dizze nacht
geane twifels mei
my op ‘e rin
 
 
Moarns,
stiet in hoeder
blommen te plukken
bledsjes te dielen,
Ik bin fan dy
do bist fan my

 
12+ 12+

(by Lucas 19: 45-48)

lees meer »
 
12+ 12+

Ien fan de feestgongers fertelt (Math 9: 9-17)

lees meer »
 
12+ 12+

Wat in gelok

lees meer »
 
12+ 12+

By Romeinen 7:15
 

 

lees meer »
 
12+ 12+

Hûs op 'e rotsgrûn

lees meer »
 
12+ 12+

In grutte broer

lees meer »
 
12+ 12+

12+
Pankoek bakke

 

lees meer »
 
12+ 12+

Rigeltsjes
 

lees meer »
 
12+ 12+

Blinde vlek

lees meer »
 
12+ 12+

De ûnbekende

lees meer »
 
12+ 12+

12+ november

lees meer »
 
12+ 12+

Dy't Er leaf hat, jout Er it yn'e sliep.

lees meer »
 
12+ 12+

12+ september

lees meer »
 
12+ 12+

Hy lit my wer ta mysels komme

lees meer »
 
12+ 12+

Mount Everest

lees meer »
 
 
 
 
kerkdienst 19 augustus
09:30 uur Thomastsjerke
Voorganger: ds..A. de Gorter, Harlingen
Organist: Doeke van Wieren
 
 
Oproep examens
 
Foto's herfstfair
Foto's van de herfstfair en kunstveiling staan nu online.
Kijk in het fotoalbum of klik op de foto.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.