Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
Sweltsjes                                                                                 (by Psalm 84:4)
 
lees meer »
 
12+ 12+
Befrijd
lees meer »
 
12+ 12+

12+

Switdoek                                                                                   (by Joh. 20: 3-10)

oprolle
leit de switdoek
op in hoekje
as wiest oerein kaam
en hiest opromme
ik gean der yn
ik huverje
mar dan fertelt
in oprolle switdoek
dat ik dyn dea net mear
yn de eagen hoech te sjen

Antje van Schepen
 
12+ 12+
Toarnefjoer                                                                (by Ps.118:12-14)

it fjoer is dôve

ik lis op de grûn
se binne fuort
se wisten neat mear
om te dwaan
as in kloft bijen
dy’t komt en giet
ik wie ferslein
tochten se

tochten se

as stikeltoarnen
prikkerich mar
samar swart nei in brân
samar neat
sa wie dit

ik gean oerein
sjoch noch ien kear om
swarte puntsjes fan de toarnen
foarmje in ferflochten kroan

ynienen wit ik it
ik wie net allinnich

Antje van Schepen
 
12+ 12+

In hân                                                                                      (by Mat 8: 14-15)

beethâlde
lytse hannen
pakke gau beet
in finger is genôch
feilich
https://www.bodytolk.nl/wp-content/uploads/2017/05/kinderhand-houdt-vast.jpgoanrekke
myn koarts
it glydt fuort
ik kin wer jaan
oanrekke
oanreitsje
oare hannen
pakke gau beet
in finger is genôch
oanreitsje


A.
 
12+ 12+
Jacht                                                                           (by Preker 2:17)

myn net luchttichte plan
wêryn’t ik jage op
in oar syn missers
ferwaaide
de wyn dêrt’ik op jage
ferdwûn

dêr stie ik dan
op myn eigen stip

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wyn                                                                             (by Lucas 1:77-79)

op ús eigen lytse stippen
mei ús eigen lytse doelen
waait yniens in oare wyn
in wyn dy’t triennen meinimt
in wyn dy’t wolken fuort triuwt

hiel stadich
komt de sinne

wolken driuwe oer
ferdwine op de wyn


Antje van Schepen
 
12+ 12+
Binnen                (bij Joz.2:1)
lees meer »
 
12+ 12+
Mordechai                                                                                          (by Ester 2 -5)
lees meer »
 
12+ 12+
In sipier fertelt                                                                   (by Hann 16:23-34)
lees meer »
 
12+ 12+
Skoalwike                                                      (by Mat.6:22-23)
 
lees meer »
 
12+ 12+
Swurd fan Goliat                                                   (by 1 Sam. 21 en 1 Sam. 24) 
lees meer »
 
12+ 12+
Mozes                                                                                               (by Exodus 2 en 3)
lees meer »
 
12+ 12+
Fry                                                                                                     
(by Lucas 7: 36-49)
 
lees meer »
 
12+ 12+
Thús                                   (by Lucas 16:19-31)


hiel sacht seidesto ‘help’

en doe
droegen se dy
ingels
út de leechte en it tsjuster
út de honger en it sear
nei it beste plak
thús

hûnen bûgden piipjendewei
poaten, sturt dertusken
minsken seagen neat

A.
 
12+ 12+
Frij-út                                   (by. Hann4:23-31)
lees meer »
 
12+ 12+
Gean der mar op ôf                                                (liettekst by Gen.13:14-18)
lees meer »
 
12+ 12+
Werom                (by Ezra 3:10-13)
lees meer »
 
12+ 12+
Weromkomme
lees meer »
 
12+ 12+
As ik no ris altyd                                        (by. Ex.20: 12-17)
lees meer »
 
12+ 12+
Stoarm  (by Mark. 4:35-41)
lees meer »
 
12+ 12+
Fêste grûn          (by Math.8: 5-13)
lees meer »
 
12+ 12+
                                                                                                               
 Do seachst    (By Lucas 19:1-10)
 
lees meer »
 
12+ 12+
Sykje               (by Psalm 27:8)
lees meer »
 
12+ oktober 12+ oktober
Fol   (by 2 Kon. 4:1-7)
lees meer »
 
12+ 12+
Yn ‘e knoop   (by Gen.22:1-14)
lees meer »
 
12+ 12+
De draver    (by Prediker 9:11)
 
lees meer »
 
12+ 12+
As in mich    (by 1 Kor 13:12)  
lees meer »
 
12+ 12+
Tichtby  (by Psalm 139: 23-24)
lees meer »
 
12 12
In tiid fan weromkommen (by Jeremia 7:7)
lees meer »
 
12+ 12+
It lûkje   (by Heechliet 5:2 - 6:3)
lees meer »
 
12+ 12+
Thús  (by Lucas 19: 45-48)
lees meer »
 
12+ 12+
Ien fan de feestgongers fertelt (Math 9: 9-17)
lees meer »
 
12+ 12+
Wat in gelok
lees meer »
 
12+ 12+

Útstutsen hân  (by Romeinen 7:15)

lees meer »
 
12+ 12+
Hûs op 'e rotsgrûn (by Math.7:24-28)
lees meer »
 
12+ 12+
In grutte broer
lees meer »
 
12+ 12+
Pankoek bakke (by Hosea 7:8)
lees meer »
 
12+ 12+
Rigeltsjes     (by Rom.7:7-24)
lees meer »
 
12+ 12+
Dysels blyn sjen? ( by Joh.9)
lees meer »
 
12+ 12+
De ûnbekinde (by Hann.17:16-34)
lees meer »
 
12+ 12+
Nea wifkje  (by Ps.15)
lees meer »
 
12+ 12+
Dy't Er leaf hat, jout Er it yn'e sliep (by ps.127:1-2)
lees meer »
 
12+ 12+
Rainbow in the clouds  (by Sach.2:8-9)
lees meer »
 
12+ 12+
Hy lit my wer ta mysels komme  (by Ps.23)
lees meer »
 
12+ 12+
Mount Everest  (by Gen.13:14-17)
lees meer »
 
 
 
 
27 juni kerkdienst


Jacobitsjerke: 09:30
Voorganger: ds. D. Deuzeman

Organist: Doeke van Wieren

De dienst is te volgen via
Kerkdienstgemist
 
 
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
Er mogen weer 30 mensen de kerkdienst bijwonen. Ook de diensten in Hidaard worden hervat. Lees meer over het opgeven van het bijwonen van een kerkdienst in de onderstaande link.
Start kerkdiensten en gebruiksplan RIVM
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Corona-virus
Onze kerk en het coronavirus
Om met elkaar te delen 
Gebruiksplan van de kerk volgens het RIVM
 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Telefonisch reserveren Kerkdiensten

Max. 30 kerkgangers, telefonisch reserveren verplicht!
Meer informatie.
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.