Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
hoe kaam it dat ik
troch gie
liichde, fertrape
sear die
noch in kear

ik stifte oare nammen
op spegels
ik lake derom
sa seach net ien wat
der mei my wie

myn geheim:
ik hâlde net fan mysels
net ien mocht dat sjen
it waard grutter
myn geheim
myn ôfkear
myn aksjes

ik sis mar neat mear
alles wat ik sis
docht sear
ik skriem, tútsje en
jit de balsem oer
Syn fuotten
 
 

En no seit Er: Jo sûnden binne jo ferjûn
En tsjin de fariseër: oars soe se net sa leafhawwe kinne


ferbjustere sit
de fariseeër my
oan te sjen
alle oare kearen
soe ik him
in knypeach jûn ha
gewoan
foar de grap

mar no fiel ik allinnich mar
rêst, kalme rêst
ik bin fry

Antje van Schepen.
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.