Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
ik hingje hjir al in skoft 
net as bút of opskeppersferhaal 
bin ferstoppe yn in doek 
efter de prysterjas 
wa wit dat ik hjir bin? 
 
ik bin frjemd hjir 
tusken prystersaken 
bin in saak dy’t net wer barre mei 
dêrom hingje ik hjir 
tink ik 
 
de jonge mei de stiennen en syn slinger 
brocht my werom, naam my net mei 
dochs bin ik hjir 
 
it is gek mar 
as de pryster syn jas oandacht 
mei stiennen en nammen 
fiel ik dat ik tichtby wat gruts bin 
it fielt as in skyld 
 


 
 

no komt dy jonge werom 
it is al even lyn 
hy moat fuort, ferdwine 
krekt as my 
hy nimt my mei 
der is neat oars hjir 
it fielt krekt as giet it skyld  
mei ús mei 
 
ik bin mar in swurd 
kin alle kanten op 
wit net fan goed of fout 
 
myn nije opdracht: 
in stikje fan de jas 
fan de kening 
it skyld docht de rest 
 
Antje van Schepen. 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.