Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
Moandeis sjoch ik alles blau
Tiisdeis sjoch ik alles read
Woansdeis is oranjegiel
Tongersdei wurdt pimpelpears
Freeds is alles dan wer grien
Sneons is wyt mar soms ek swart
Sneins blau-grien, swart-wyt
of ergens dêr tuskenyn

ik ferwachtsje hjoed in min
fouten meitsje is myn ding
kin wol tinke dat it goed komt,
mar it is myn fak no ienkear net

Moandei sjoch ik alles grien
ek al stean ik op syn heechst
5,4 krekt net grien
ik besykje it dochs wer
niet geschoten, altijd mis

Moandei-blau wurdt blau-grien
Tiisdei-read wurdt stadich giel
Woansdei-giel mingt blau, wurdt grien
Tongersdei-pears wurdt donkerblau
Freeds is alles dan wer grien
Sneons is wyt en soms ljochtgrien
Sneins palet fan wykein wike
7 dagen mei mazzel, missers
mei sinne en rein
makket kleuren
reinbôgekleuren
dyn kleuren

Antje van Schepen
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.