Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
gemeenteavond 2023 gemeenteavond 2023
Verslag van de gemeenteavond van de Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
Datum  : dinsdag 25 april 2023.
Locatie : Jacobikerk te Wommels.
Onze gemeente heeft 860 leden, hiervan waren er ruim 40 aanwezig.
Verslag: Froukje Lanting.

1.Opening.
Voorzitter van de kerkenraad, Jan Stapersma, opent deze avond en heet allen welkom.
Hij noemt de punten die op de agenda staan (ook leesbaar via de beamer) en in
Oer de Brêge van april 2023 zijn aangegeven.  
Ds. Maarten Mook leest Prediker 3 ‘alles heeft een uur en tijd’. Dit past bij de tijd waarin we ons nu bevinden, een tijd van vernieuwing en verandering. 
We zingen samen lied 845: 1, 2 en 3 waarna ds. Maarten Mook voorgaat in gebed.

2. Jaarrekening 2022 van Kerkrentmeesters en Diaconie.

In de kerkorde is opgenomen dat elke gemeente (en diaconie) jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstelt en deze ter beoordeling inzendt aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de regio waaronder de gemeente valt. Voor de procedure rondom het opstellen en goedkeuren van de begroting en de jaarrekening zijn regels opgenomen in de kerkorde.

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK), Harm Posthuma, geeft aan dat de penningmeester van het College vanavond niet aanwezig kan zijn.
De jaarrekening van 2022 is nog niet definitief. De strengere regelgeving vanuit het  Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zorgen voor extra werk, bijvoorbeeld het toevoegen van een financieel overzicht van gemeenten die een eigen begraafplaats hebben en het vermogen in de vorm van landerijen moet ook worden meegenomen in de jaarrekening. Voordat de jaarrekening definitief is moet deze eerst worden besproken in CvK, daarna in het breed Moderamen, de kerkenraad en dan kan die worden ingestuurd.
We lopen de begroting 2021/2022 door en Harm Posthuma geeft hier en daar uitleg.

Jaarrekening college van Diakenen.
Penningmeester Joop v.d. Sluis geeft uitleg.
Er zijn 2 giften ontvangen in het afgelopen jaar, van de Janke Trompstichting en de FKWWI (windmolenstichting) heeft een bedrag geschonken voor de boottocht.
Twee bijzondere baten, de verkoop van een stuk grond aan de provincie Fryslân voor de aanleg van de nieuwe onderdoorgang in de N359 en het opnieuw uitgeven van grond in erfpacht.  

Controle van de jaarrekening is een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkelijke gemeente heeft wel het recht om de jaarcijfers in te zien; ze kunnen ter inzage worden gelegd. Een jaarrekening/jaarverslag is van belang voor een kerkenraad om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. De kerk-/gemeenteleden hebben via vaste vrijwillige bijdrage (VVB) en collecten financieel bijgedragen aan de plaatselijke kerk en worden hiermee geïnformeerd over de besteding van deze gelden. De gemeenteleden hebben hier ook recht op. 

3. Uitleg meerjarenbegroting.
Hebben ter inzage in de hal van de kerk gelegen zoals in Oer de Brêge was aangegeven.
Hoe ziet de toekomst er uit.  
Voorzitter van CvK, Harm Posthuma, geeft aan dat vanuit de opbrengsten van Kerkbalans het in stand houden van de Kerk en het pastoraat moet worden betaald. Betrokkenheid van en bij de Kerk, via onder andere pastoraat, is belangrijk.
Predikant, koster en organist zijn betaalde functies. Door de jaren heen zijn er steeds minder leden die financieel bijdragen via Kerkbalans. Opbrengsten worden daardoor minder.
We moeten een proactief beleid met betrekking tot de inkomsten genereren en hoe doen we dat.

Kerk verhuren is een optie.
Er is een stuk grond verkocht van de tuin van it Bynt aan de fam. Hazenberg. Er is, samen met de diaconie, 5 ha. grond aangekocht, ook is er een verpacht stuk grond bij Tzum wat zorgt voor inkomsten.  

De jaarrekening moet worden goedgekeurd en uiterlijk 15 juni as. on-line staan in verband met de ANBI status.

Omdat er nu geen definitieve jaarcijfers beschikbaar zijn worden deze in een gemeenteavond in het najaar 2023 gepresenteerd.
Gevraagd wordt of er ook een meerjarenbegroting voor de komende 10 jaar is, of wordt, gemaakt.
Deze komt er nog geeft Harm Posthuma aan. De cijfers voor de komende 10 jaar moeten met zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Ter informatie en als nagekomen bericht:
Er wordt in het najaar een aparte gemeenteavond georganiseerd, waarbij de agenda uit twee punten zal bestaan: 
1. presentatie jaarrekening 2022;
2. inzage in de meerjarenbegroting. 
De datum is donderdag 7 september as. in it Bynt.

4. Jaaroverzicht vanuit de geledingen.
Er is gekozen voor een wat actievere vorm van het presenteren van de activiteiten in het afgelopen jaar. In Oer de Brêge is aangegeven dat de diverse geledingen in het kort vertellen wat de belangrijkste activiteiten waren. Het schriftelijk verslag daarvan wordt bijgevoegd bij dit verslag.
De punten: Pastoraat, Kerkrentmeesters, Diaconie, Zending- en Werelddiaconaat (ZWO), Commissie Bijzondere Vieringen, it Bynt en liturgiekoor worden door afgevaardigden van de genoemde geledingen verteld.

Naar aanleiding van:
.Algemeen:
Het jaaroverzicht in boekvorm wordt gemist.
Dit is een keus, aldus de voorzitter van de kerkenraad, we doen het nu op deze manier. Zoals eerder al aangegeven, verslagen van de activiteiten worden als bijlage bij het verslag gevoegd.
.Diaconie: gevraagd wordt om te heroverwegen dat de contacten en steun met de partnergemeente in Sibiu worden afgebouwd. Voorzitter van de diaconie, Henk de Boer, neemt deze vraag mee.

5. Toekomst jeugdwerk.
Vanwege de beschikbare tijd wordt dit punt niet besproken.
Generatie Y en Z is de generatie die geboren is tussen 1980 en 2010.
Een mogelijke werkwijze voor ‘verbinding met generatie Y en Z zoeken en houden’ is besproken in het ouderlingberaad, breed Moderamen en de kerkenraad.
In de volgende Oer de Brêge (mei 2023) wordt deze beleidsmemo toegelicht bij Kerkenraadsnieuws.

6. Rondvraag.
. Gevraagd wordt waar het verslag van de vorige gemeenteavond is te vinden. Deze staat niet op de website van de Kerk.
Ter informatie: Het verslag van de gemeenteavond van 2 juni 2022 staat in het juli/augustus nummer 2022 van Oer de Brêge.
De bedoeling is dat, zoals in Oer de Brêge april is aangegeven bij de uitnodiging voor de gemeenteavond, het verslag van deze avond op de website wordt geplaatst.
. Collecteren tijdens de dienst, gevraagd wordt of dit ook op een andere manier kan worden opgepakt, bijvoorbeeld bij het uitgaan van de Kerk. Veel mensen maken ondertussen de bijdragen al digitaal over. Dit punt wordt meegenomen door het CvK.
. Aanvangstijden kerkdiensten en aantal gemeenteleden tijdens de diensten.
Hoeveel bezoekers zijn er wanneer de diensten in Hidaard worden gehouden. Is de dienst daar om 09.00 uur dan zijn er in Wommels weinig mensen, omgekeerd zal dit ook zo zijn. Loont het de moeite qua kosten predikant en bezoekers van de diensten om dit zo te blijven doen wordt er gevraagd.
Voorzitter Jan Stapersma zegt dat de huidige wijze van o.a. aanvangstijden eind van dit jaar opnieuw wordt besproken.
Opgemerkt wordt dat er bij en tijdens de start SOW proces is afgesproken dat Hidaard tijdens de dienst in de Thomastsjerke zorgt voor kerkenraadsleden vanuit Hidaard. Deze werkwijze wordt nu niet gehanteerd want de ‘Wommelse’ ouderlingen doen om de beurt dienst in Hidaard.
. Voortgang samenwerking Lollum-Waaksens en Kubaard.
Is niet veel duidelijkheid over. Gemeente Lollum-Waaksens lijkt te kiezen voor een eigen oplossing. Er is wel contact met de voorzitter van deze gemeente, aldus voorzitter
Jan Stapersma.
Ds. Mook heeft in de afgelopen tijd diverse pastorale bezoeken in Kubaard gedaan. De gemeente Kubaard draagt in onze begroting voor 10 procent bij in kosten pastoraat.

7. Pauze.

8. Wat kan een kerk-app voor mij betekenen.

Enige achtergrondinformatie.
In november 2022 is er een informatieavond in de Jacobikerk geweest over een kerk-app.
Toen is door de voorzitter van de kerkenraad voorgesteld om een onderzoek/inventarisatie te doen naar de voor- en nadelen van het gebruik van een app.
Terugkoppeling naar breed Moderamen en kerkenraad. Bij positief advies een project-/werkgroepje opstarten.
Peter Meijlis en Gerrit Lanting hebben zich verdiept in het mogelijk gebruik gaan maken van een kerk-app. Het gaat dan onder andere ook om de kwaliteit van onderlinge communicatie binnen onze gemeente. Een mogelijkheid tot verbetering kan zijn om een app te gaan gebruiken. Beide mannen hebben onderzoek gedaan naar het gebruik van de app bij verschillende kerkelijke gemeenten. Op de kerkenraadsvergadering van febr.2023 hebben de beide mannen een presentatie gehouden over hun bevindingen en er is toen besloten om het experiment aan te gaan en om het in ieder geval voor drie jaar een kans te geven.  
Een werkgroepje is opgestart en die bestaat uit Tjitsche Joustra, Willeke de Vries, Gerrit Lanting en Peter Meijlis.

Er is een mooie PowerPoint-presentatie gemaakt en aan de hand hiervan neem Peter Meijlis ons vanavond mee in de huidige stand van zaken.
Opdracht aan de werkgroep is om de voor- en nadelen van een app te onderzoeken en na te gaan of deze mogelijk kan worden gebruikt als een betere betrokkenheid en verbinding voor en door onze gemeente. 
De app is geen doel op zich maar een middel in de onderlinge communicatie tussen gemeenteleden en bestuur en alle geledingen van de Kerk.
Er zijn contacten geweest met enkele andere kerkelijke gemeenten die de app al gebruiken en die ervaringen zijn meegenomen.
Maar we willen ook de groep ‘Evert’ meenemen en dan bedoelen we de generatie die tussen 1995 en 2010 zijn opgegroeid met telefoon en tablet en bijna alles on-line doen.

De app komt er en wat kunnen we er mee.
We kunnen er overzichten in kwijt, snel zorgen voor up-to-date informatie, kan helpen om administratieve handelingen gemakkelijker te maken zoals Kerkbalans of collectes, persoonlijke voorkeuren aangeven waar je interesse ligt, hopen dat de generatie ‘Evert’ mee gaat doen en we meer betrokkenheid bij de Kerk kunnen creëren via de app.
De app wordt toegevoegd als een nieuw communicatiemiddel waar snel iets op kan worden gedeeld, naast Oer de Brêge, de mail, website en de reeds bestaande onderlinge app-groepen van de diverse kerkelijke geledingen.

Dan iets over de structuur, de ‘bakken’ zoals we die steeds noemen, de keuze welke ‘bak’ (onderdeel) voor jou interessant is.
Er zitten diverse ‘bakken’ in de app en daar kan informatie in worden ingezet. Elke bak heeft een eigen beheerder, de moderator, die er voor moet zorgen dat de informatie beschikbaar komt en dat alles klopt wat er in staat. Een super-beheerder houdt alle informatie van de hele app in de gaten

Voorbeeld: een bak ‘lief en leed’ of een bak ‘hulp gevraagd’
Als gebruiker kun je kiezen welke ‘bak’ jou interesse heeft. Lief en leed en hulp gevraagd zal voor veel mensen de moeite waard zijn om die te gaan gebruiken. De bak ‘ouderlingen of diaconie’ zal voor gemeenteleden mogelijk minder interessant zijn maar is wel belangrijk voor de ouderlingen en diakenen.


De leverancier van de kerk-app is Donkey Mobile.
Zij hebben grote ervaring;  ruim 280 Kerken maken al gebruik van deze aan PKN (Protestantse Kerk in Nederland) verbonden app.
Ook de prijs is acceptabel en ze zijn klantgericht.
Zij hebben ondertussen de officiële opdracht gekregen om een passende app voor ons te maken met mogelijk ook de optie te kiezen voor het gebruik van Frysk!

Leden die in het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk) van onze gemeente zitten kunnen gebruik maken van de kerk-app. Voorwaarde is dat je een e-mail adres hebt.
Per e-mail adres is er één account mogelijk.  
Een account is op internet een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang tot een bepaalde afgeschermde dienst krijgt.
Naam van de app: ús tsjerke.
Het visje is een herkenningsteken voor christenen en heet het Ichtus-teken.
Woord ‘ichtus’, vis in het Grieks, is samengesteld uit de beginletters van de Griekse woorden voor Jezus, Christus, Gods Zoon en Redder. Golven: de chaos van water en doop.

Wanneer de app straks klaar is voor gebruik wordt de mogelijkheid geboden om te helpen met de installatie van de app en het aanmaken van een account (= registratie en toegangsrechten voor het gebruik).
Gezamenlijk de app installeren kan op zondag 25 juni na de dienst en dan wel je smartphone of tablet meenemen. Je mailadres moet van te voren bekend zijn, dit vooraf dus doorgeven aan onze scriba Willeke de Vries.
Je kunt het natuurlijk ook zelf proberen; er komt een instructie. Maar ook dan vooraf eerst jouw mailadres doorgeven en dan geeft de scriba jou direct toegang.
Na zondag 25 juni worden er ook nog momenten georganiseerd (inloop spreekuren) waarop mensen je helpen voor instructie en uitleg, dus dat komt helemaal goed.

Gestelde vragen vanuit de aanwezigen.
-Kun je een app vertrouwelijk maken.
Nee dat is niet mogelijk heeft de bouwer van de app aangegeven.
-Wanneer je geen lid van de Kerk bent kun je dan wel de app gebruiken en zo niet, hoe kunnen we dan een ‘open Kerk’ zijn.
Nee, sta je niet als lid geregistreerd dan kan dat niet.
Bijvoorbeeld als kind van een lid (ouders) van de Kerk zou je wel namens diegene een account kunnen aanmaken maar dan wel op het e-mailadres van je ouders.
-Wat zijn de kosten van de app.
Tot 200 gebruikers zijn de kosten €75,-- per maand.
-De informatie actueel houden, op bijvoorbeeld de website, dat is nu niet altijd het geval. Hoe gaat dat straks met de beheerders van de diverse ‘bakken’ in de app.
Geantwoord wordt dat elke geleding daar straks zelf verantwoordelijk voor is. Daarnaast is er een zogenaamde super-beheerder die in de gaten moet houden wat er aan informatie op wordt gezet en ook de check moet doen of dit klopt.
-Waarom is er een email-adres nodig voor de app.
Toegang voor gebruik van de app kan alleen met een e-mail adres! 


Tjitsche Joustra zegt dat het nu zover is dat de nodige input kan worden geleverd voor het vullen van de app (de ‘bakken’ moeten worden gevuld met informatie).
Er volgt een mail (is 25 april jl. verstuurd door Tjitsche) met daarin het verzoek aan CvK, diaconie en ouderlingen om dat aan te leveren voor 14 mei as.

Jan Stapersma dankt de leden van de werkgroep voor deze uitleg en geeft aan dat het fijn is dat ze al zo ver gevorderd zijn! Er komt een mooi aanvullend communicatiemiddel bij.

9. Sluiting.
We zingen, met ondersteuning en begeleiding van Willeke de Vries, lied 419:1,2,3 waarna Jan Stapersma ons allen wel thuis wenst.Als bijlage toegevoegd:

Jaaractiviteiten 2022
-Commissie Bijzondere Vieringen
-Pastoraat
-Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
-Liturgiekoor
-College van diakenen
-It Bynt
-College van Kerkrentmeesters

Wilt u alle verslagen over 2022 lezen ?  klik dan rechts onder op ; lees meer 
lees meer »
 
De kerkenraad De kerkenraad
De kerkenraad is eigenlijk de raad waar alles onder samenvalt.
In Wommels is dat als volgt ingedeeld :

 De (grote) kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
1 voorzitter
1 predikant
1 ouderling-scriba
10 wijkouderlingen,
2 jeugdouderlingen
9 diakenen
5 ouderlingen-kerkrentmeester 
Totaal 29 ambtsdragers.
 

De grote kerkenraad vergadert in voltallige samenstelling 4 tot 5 maal per jaar.(zie schema)

De kleine kerkenraad (ook wel breed moderamen genoemd) bestaat uit de voorzitter, de scriba, de predikant, twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en twee diakenen.
De kleine kerkenraad vormt het dagelijks bestuur en vergadert doorgaans eenmaal in de 4 tot 5 weken, met uitzondering van de zomermaanden.

 
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.