Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
profielschets predikant(e) en gemeente profiel profielschets predikant(e) en gemeente profiel

                              
             
                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                      mei 2022 
Geachte lezer/lezeres,                          
Voor u ligt de profielschets van de predikant(e) en het gemeenteprofiel. Deze informatie is samengesteld ten behoeve van het beroepingswerk voor de Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard.
Algemene informatie over onze gemeente is ook te vinden op onze site:
 www.wommels-hidaard.protestantsekerk.net.
We hebben er voor gekozen om in het gemeenteprofiel met name meer specifieke informatie op te nemen en nader in te gaan op de informatie die op de site is te vinden.

De volgende onderwerpen zijn opgenomen:
 
 • Profielschets                             blz. 2
 • Onze gemeente                        blz. 3 -5
 • Visie en beleid                          blz. 3b 
 • Eredienst                                  blz. 3c
 • Pastoraat                                  blz. 4a
 • Vorming en toerusting               blz. 4b
 • Organisatie                               blz. 6a
 • Samenwerking in de regio         blz. 6b

Er is financiële ruimte voor één volledige predikantsplaats. Echter, we zijn niet persé op zoek naar een predikant(e) die fulltime wil werken. Er is ook een dienstverband mogelijk van bijvoorbeeld 0,8 fte.
De overige ruimte zou dan ingevuld kunnen worden door een collega - kerkelijk werker of een collega vanuit de regio. Een duo-baan voor een predikanten-echtpaar zou ook kunnen.
De Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard is ook een samenwerkingsverband aangegaan met de Protestantse Gemeente Kubaard.
Mogelijk kan onze vacature in de (nabije) toekomst ook gecombineerd worden met wat de gemeente Lollum -Waaksens aan predikantsruimte nog krijgt.
                              
Voor Informatie over de dorpen Wommels en Hidaard verwijzen wij u naar de dorpswebsite www.wommels.nl en de site van de burgerlijke gemeente www.sudwestfryslan.nl .

Wij hopen dat u op deze wijze een goed beeld krijgt van onze gemeente.

Namens de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard,

Willeke de Vries-Greidanus, scriba
Mail adres : scriba.wommels.hidaard@gmail.com

De leden van de beroepingscommissie zijn:

U. Wiersma, G. Lanting, H. Andela, C. Fledderus,
A. van der Sluis, A. Kooistra, S. Nauta
B. Kooistra, J. Gaastra, A. Walda

adres voorzitter:          adres secretaris:      
                                     
U.G. Wiersma                G. Lanting
De Koarte Baan 13        Walperterwei 3
8731 DX Wommels        8731 CC Wommels


Profielschets predikant(e) PG-gemeente Wommels-Hidaard
Onze eerste overweging bij een te benoemen predikant(e) is karakter en persoonlijkheid:
Wij zoeken een bevlogen, warm en vriendelijk (dorps)mens.

Persoonlijkheidskenmerken:
 • Kan goed luisteren en verbindend bezig zijn.
 • Is enthousiast, inspirerend, creatief en communiceert gemakkelijk.
 • Heeft oog voor en begrip voor mensen met een andere geloofsbeleving.
 • Kan goed omgaan met kritiek en staat open voor zelfreflectie.
 • Weet zijn / haar werk te structureren waarbij zichtbaarheid in de gemeente voorop staat, maar houdt daarnaast voldoende privé-tijd over.
 • Heeft gevoel voor liturgie, zang en muziek.
 • Staat open voor nieuwe ontwikkelingen.

Persoonlijkheidskenmerken gekoppeld aan de kerntaken van het predikant-zijn:
 • Kan formuleren wat het geloof voor hem / haar betekent.
 • Is bereid, zo mogelijk door vrijstelling van andere taken, eerst de gehele gemeente kort te bezoeken, deur voor deur. Dit is samenbindend.
 • Vindt pastoraat een belangrijk speerpunt en van grote waarde voor predikant en gemeente.
 • Kan de traditie van kerk en geloof vertalen naar vandaag de dag.
 • Wil zich van harte inzetten voor de “kerk naar buiten” in de samenleving (dichtbij en veraf) en verlaagt hiermee de drempel van de kerk.
 • Kan Fries verstaan en/of zou het Fries willen leren verstaan.
 • Is van harte bereid deel te nemen aan het dorpsleven om op die manier niet alleen predikant(e) van de kerkelijke gemeente te zijn, maar ook van de burgerlijke.
 • Kan omgaan met sociale media als middel om informatie te krijgen / te brengen.

Ondersteuning / begeleiding:
Ondersteuning/begeleiding voor zowel predikant(e) als kerkenraad wordt met een vast te stellen frequentie vanuit de kerkenraad of middels professionele ondersteuning beschikbaar gesteld.

Gevraagde ervaring:
Wommels-Hidaard is minimaal de tweede gemeente van de predikant(e).
Gemeente profiel:

Onze gemeente, een korte terugblik.

In de jaren 70 ontstonden de eerste vormen van samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk te Wommels-Kubaard en de Hervormde gemeente Wommels-Hidaard.
Op 18 januari 2009 werden de Gereformeerde Kerk te Wommels-Kubaard en de Hervormde gemeente Wommels-Hidaard opgeheven en was de Protestantse Gemeente te Wommels-Hidaard een feit.
Tot 2003 waren er 2 fulltime predikanten.
Met ingang van september 2021 is onze gemeente vacant is. Helaas is onze kerkelijk werker in januari 2022 plotseling overleden.
Momenteel is emeritus-predikant M. C. Mook voor twee dagen per week verbonden aan onze gemeente. Hij is ook onze consulent.

Visie en beleid

Wij hebben de ambitie om een open, levendige geloofsgemeenschap te zijn, waarbij ieders ideeën over hoe dat zou kunnen, welkom zijn. We willen een geloofsgemeenschap zijn binnen, dus niet naast, onze dorpsgemeenschap.

In 2011 is de commissie “Fisyplan 2011” samengesteld.  De uitkomsten zijn vastgelegd in een brochure,  waarvan een digitale versie beschikbaar is. Bij het opstellen van het beleidsplan 2013-2017 was het “Fisyplan 2011” een belangrijke inspiratiebron. Dit beleidsplan is gedateerd, de bedoeling is dit in het najaar van 2022 weer up-to-date te maken.

In de “Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Wommels-Hidaard” is o.a. het volgende artikel opgenomen: Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Ten minste één van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn.

De volledige plaatselijke regeling staat op onze site onder “over ons”.

Eredienst

De kern van de wekelijkse vieringen is de ontmoeting: die van God en mensen en die van mensen onderling.
We zingen uit het nieuwe liedboek  “zingen en bidden in huis en kerk”. Daarnaast wordt ook uit andere bundels gezongen. In de kerkdiensten wordt één of meerdere lezingen door een gemeentelid gedaan (lector). Er is een liturgiekoor en zij oefenen elke vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
In dat uurtje nemen we structureel de liederen door voor de aankomende zondag. Daarnaast zijn zij ook enthousiast bezig meerstemmige liederen in te studeren om bij gelegenheid in de eredienst te laten klinken.

Iedere zondag is er een ochtenddienst in Wommels (na afloop koffie drinken achterin de kerk) en op de 1e en 3e zondag van de maand is er ook een ochtenddienst in Hidaard.  We vieren 6 keer per jaar De Maaltijd van de Heer. Jong en oud is welkom aan de tafel. Op de zondagen dat we de Maaltijd vieren is er de vrijdag vooraf ‘s middags een (HA)viering in het verzorgingscentrum Nij Stapert.
In de Stille Week zijn er dagelijks vieringen: Vespers, HA viering op Witte Donderdag, de kruiswake op Goede Vrijdag en de Paaswake aan het eind van Stille Zaterdag, waarin de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en de doopgelofte wordt hernieuwd.

De commissie bijzondere diensten organiseert, onder eigen verantwoordelijkheid, enkele “andersoortige” diensten. Op de eerste zondag in augustus is er een openluchtdienst. Deze dienst wordt georganiseerd en is onder verantwoordelijkheid van de oecumenische openluchtdienst commissie. De 3 deelnemende geloofsgemeenschappen zorgen bij toerbeurt voor een voorganger.


Pastoraat

Onze gemeente heeft in totaal 930 leden.
Het aantal pastorale eenheden is  523.  
Kerkelijke status:
- Belijdende leden 450                                                                   
- Doopleden          382                                                      
- Overige leden       98

Naar leeftijd: 
- kinderen/jongeren   132                                                      
- 20-50 jaar               230
- 50-75 jaar               381
- > 75 jaar                187

De predikant(e) bezoekt, kort na aanstelling,  de gehele gemeente, deur voor deur en krijgt daar de tijd voor. Dit is samenbindend. Hij of zij houdt zich bezig met specifieke vormen van pastoraat zoals crisis-, doop-, rouw- en trouwpastoraat en ziekenbezoek.

Zoals op vele plaatsen kampen ook wij met invulling van de ouderling-functie en is het erg lastig gemeenteleden hier voor te enthousiasmeren.   
De huidige situatie in 2022: We zijn op zoek naar een vorm / nieuwe invulling die beter aansluit bij deze tijd.

Vorming en toerusting

Jeugdpastoraat/-ouderling
We hebben sinds kort de draad weer opgepakt, maar de jeugd krijgen we maar moeilijk betrokken bij het kerkenwerk. Sinds enkele maanden hebben we weer een jeugdouderling en we pogen de jeugd aan te bieden waar behoefte aan is en meer nog : wat hen aanspreekt en triggert.

Activiteiten:
-De kindernevendienst: we werken met het materiaal van Kind op Zondag en hebben op dit moment, buiten de veertigdagen periode, op onregelmatige tijdstippen KND.
Daarnaast organiseert een klein groepje enthousiaste mensen ‘Zin op zondag’ diensten, waar veel ruimte en aandacht uitgaat naar aanstormend talent.
We zijn eigenlijk op zoek naar visie en invulling voor deze groep. Mogelijk gaat een up-date van het beleidsplan ons daarbij helpen.

Kringwerk en overige activiteiten (winterperiode)

Elk najaar wordt er een aanbod aan leerhuizen, gespreksgroepen en andere activiteiten gedaan.
De activiteitengids wordt in september huis-aan-huis verspreid waarbij ook dorpsgenoten zonder kerkelijke achtergrond worden uitgenodigd om mee te doen. Een digitale versie van enkele activiteitengidsen is beschikbaar.

Wommels heeft een verzorgingscentrum Nij Stapert. Op vrijdag wordt er bij toerbeurt door onze predikant, kerkelijk werker en de predikanten uit de omgeving, samen met vrijwilligers, een weeksluiting verzorgd.
Dit is een regio-activiteit.

Livestreamen van elke zondag viering

De uitzendingen van de vieringen in de Kerk worden mogelijk gemaakt door een filmploeg en een beamerteam (via onze website is de link gemakkelijk te vinden).
Wij halen na verloop van tijd, of op verzoek (denk aan rouwdiensten), de diensten weer van de site.
Deze vorm van (plaatselijke) dienstverlening wordt erg goed bezocht.
De zondagsdienst is alleen in Nij Stapert rechtstreeks te bekijken en via “kerkdienst gemist” vanaf elke locatie waar en wanneer dan ook.

Kerkblad
Ons kerkblad “Oer de Brêge” verschijnt 11 keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid.

Organisatie

De kerkenraad

Voor de volgende structuur is gekozen:
 
 • De kerkenraad komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Onderwerpen voor de kerkenraadsvergadering zijn m.n. beleid en (formele) besluitvorming. Door deze vergaderstructuur is er tijdens de kerkenraadsvergadering meer ruimte voor bezinning.
 • Het moderamen, bestaande uit de voorzitter, predikant (assessor) en scriba, overleggen zo nodig.
 • Het breed moderamen (kleine kerkenraad) bestaat uit de leden van het moderamen, 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. Het breed moderamen komt om de 6 weken,  8 keer per jaar, bij elkaar en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
 • De colleges en het ouderlingenberaad vergaderen 8 keer per jaar zo mogelijk in de week voorafgaand aan de vergadering van het breed moderamen. Punten van aandacht kunnen op deze wijze direct, door de afgevaardigden, meegenomen worden naar het breed moderamen.
 • Het beheer van de kerken en gebouwen valt onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters (CvK).

Diaconaat
De diakenen houden zich vooral bezig met de plaatselijke - en landelijke diaconie.
De activiteiten zijn verdeeld over 3 werkgroepen, met in iedere werkgroep 1 of meerdere diakenen, aangevuld met vrijwilligers.
De diaconie is in de luxe positie dat ze niet alleen hoeven te werken met de opbrengsten van de collectes maar dat er ook een stukje eigen vermogen is in de vorm van landbouw grond en een aantal oiko-credit aandelen. Het mooie hiervan is dat dit rendement ook kan worden benut aan een aantal goede doelen, ofwel projecten.  

Activiteiten die de diaconie in de gemeente elk jaar verzorgt:
 • Kledingactie voor Stichting Emmaüs.
 • Openluchtdienst (samen met cie. Openluchtdienst).
 • Boottocht voor iedereen vanaf  55 jaar en ouder.
 • Broodmaaltijd en stamppotmaaltijd.
 • Koffie ochtend.
 • Bezorgen van kerststukjes.
 • Bestellen en bezorgen van kerstpakketten voor de minima.
 • Eventuele deelnemers opgeven voor de vakantieweken en waar nodig helpen.
 • Attentie voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Gastheer en gastvrouw zijn bij ontvangst van de betrokkenen voor de gedachtenisdienst
 • Kaarten schrijven naar zieke gemeenteleden.

Onderdeel van de diaconie is ook de ZWO (Zending, Werelddiaconaat Ontwikkeling)
De ZWO is hoofdzakelijk bezig met diaconie wereldwijd. Zij organiseren  o.a :
 • De sobere maaltijd op Aswoensdag.
 • Paaskaarten actie.
 • Een dienst op Wereldgebedsdag.
 • Een diaconaal onderwerp na de dankdienst voor gewas en arbeid.
 • Aandacht en actie van het provinciale project van Kerk in actie. Het project Rwanda wordt dit jaar (2022)  afgesloten en we zijn nu in de beslissende fase van een nieuw project voor de komende 4 jaar.


Kerkbeheer

Onze gemeente heeft de beschikking over 2 kerken:
 1. De Jacobikerk in Wommels. Dit is een laat Gotisch gebouw uit de 16-de eeuw. De toren en het schip an de kerk staan op de Rijksmonumentenlijst. Bij de verbouw in 2013 zijn in de toren 2 ruimtes voor activiteiten gerealiseerd.
 2. De Thomaskerk in Hidaard. Deze kerk is in eigendom an de Stichting Thomaskerk.

De pastorie naast de Jacobikerk is vanaf 2015 in gebruik als activiteitenruimte en heeft ook een werkkamer van de predikant(e). Het pand is omgedoopt tot de naam ‘It Bynt’  (verbinding).
Voor de te beroepen predikant(e) hebben we een nieuwe pastorie aangekocht in de nieuwbouw van ons dorp. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer de predikant zijn werkkamer gebruikt in ‘it Bynt’ omdat deze zich in het centrum van het dorp bevindt.

Samenwerking in de regio

In 2018 heeft de kerkenraad van Kubaard aan ons gevraagd om meer samenwerking. Sinds die tijd verzorgde de predikant één keer per maand een dienst in het dorp en hij/zij verrichtte ook pastorale bijstand. Na het vertrek van de predikant in september 2021 heeft de kerkelijk werker dit overgenomen. Gemiddeld is dit 4 uren per week. Kubaard draagt 10% van de kosten van een volledige predikant aan ons bij.
De kerkenraad van Kubaard heeft ons in het najaar van 2021 (mondeling) laten weten uiteindelijk met onze gemeente te willen fuseren. Gesprekken hierover zijn nog gaande. Daarnaast heeft ook de gemeente Lollum Waaksens (vacant per 1 januari 2022) de wens geuit om intensiever met Wommels-Hidaard en Kubaard te willen samenwerken.

Onze gemeente maakt deel uit van de regio waartoe ook de gemeenten Easterein, Lollum/Waaksens, Kubaard, Burgwerd/Hartwerd/Hichtum behoren. Van deze gemeenten heeft op dit moment alleen Easterein nog een eigen predikant. De overige gemeenten zijn vacant. Met deze gemeenten wordt op dit moment gesproken over de verdere toekomst. De gemeenten vinden zichzelf eigenlijk te klein om nog zelfstandig door te gaan. Onder leiding van de classis (ds. Beekman e.a.) wordt gepraat over de mogelijkheden.

Van de nieuw te beroepen predikant(e) in Wommels-Hidaard wordt verwacht dat hij of zij verder gaat met de lopende afspraken met Kubaard en meewerkt aan verdere (noodgedwongen) samenwerking in de regio, waarbij alle mogelijke scenario’s bespreekbaar zijn.
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

2 okt: Kerkdienst
11:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger: 

Dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek

Organist: 
Doeke van Wieren


Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.