Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

A. Algemene gegevens
 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente  Wommels-Hidaard
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 002673514
Website adres: http://wommels-hidaard.protestantsekerk.net
 
E-mail:
Adres: Terp 19
Postcode: 8731 AX
Plaats: Wommels
Postadres: Terp 19
Postcode: 8731 AX
Plaats: Wommels

 
De Protestantse gemeente te Wommels-Hidaard is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 

 
Jaarverslag 2016 College van Kerkrentmeesters

Taak van het College van Kerkrentmeesters.
Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële
voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente,
in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad. 
 
Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan van de kerkenraad, het opstellen van de jaarlijkse begroting en rekening van de gemeente.
Het zorgdragen van de geldwerving voor de kerkelijke gemeente door
Het zorgdragen van de beschikbaarheid van de ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
Het onderhouden van de gebouwen zoals de beide kerken, de pastorie en het Foarhûs.
Het beheren van alle roerende en onroerende goederen van de gemeente.
Het zorgdragen van de arbeidsaangelegenheden van hen die bij de gemeente in dienst zijn.
Het beheren van de ledenadministratie van de gemeente, het beheren van de archieven en registers zoals doop- trouw- en belijdenisboeken.
 
In 2016 is het de volgende aan de orde geweest.
Geldwerving.
Actie kerkbalans 2016, de wekelijkse collecte tijdens de eredienst, de solidariteitskas en de oudejaarscollecte.
Afscheid.
We hebben afscheid genomen van ds. H. Strubbe. Hij heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op 4-9-2016. Na afloop van de dienst is er een bijeenkomst geweest in het Dielshûs. Ieder heeft daar persoonlijk afscheid kunnen nemen van ds. Strubbe. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet in onze gemeente.
Ook hebben we afscheid genomen van koster A. Hulzinga. Na jaren van "kosterjen" heeft ze besloten een punt te zetten achter haar werkzaamheden. Heel veel dank voor het vele werk.
En er is afscheid genomen van kerkrentmeester Johan de Jong. Heel veel dank voor de inzet.
Vacature.

In de vacature koster is benoemd Petra van der Sluis. Daarnaast hebben zich enkele vrijwilligers gemeld om op de vrije zondagen van Petra kosterswerkzaamheden te verrichten.
Onderhoud Jacobikerk.

Het pleisterwerk in het koor is hersteld.
Eén der grafzerken in de vloer van de kerk vertoont een diepe profilering. Om struikelgevaar te voorkomen is over de zerk een beloopbare, doorzichtige plaat van kunststof geplaatst..

Tsjerkepaad.
Gedurende de periode van 2 juli tot en met 10 september 2016 is de Jacobikerk elke zaterdag open geweest voor bezichtiging. Op de laatste zaterdag van deze periodeis er de mogelijkheid geweest het orgel te bespelen. Het thema van Tsjerkepaad was "Kerk en muziek".
Aankoop land.
Er is een perceel land aangekocht. Groot 1 ha,  94 are en 5 ca. Het perceel is verpacht aan de dhr F. Holtrop in Baaium.
Legaat.
Het ontvangen legaat bedroeg € 1500,-
De website.
De nieuwe website van de gemeente is in gebruik genomen. Een aantal praktische gegevens van onze gemeente staan voortaan ook gemeld op deze website. Met dank aan mevrouw J. Kloosterman en de heren G. Lanting en J. Wagenaar.
Foarhûstsjerke.
De verkoop van de kerk met bijgebouw is daadwerkelijk ter hand genomen. Er is contact opgenomen met de Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen. Dit kantoor verzorgt het gehele verkoopproces in nauw overleg met de kerkrentmeesters.


Het College van Kerkrentmeesters werd in 2016 gevormd door de volgende personen.
Voorzitter W. Poelstra, secretaris M. Nauta, penningmeester T. Wiersma,
R. Schraa, D. Kooistra, C. van der Weide en A. Veldstra en J. de Jong.
De administratie werd verzorgd door J. Wiersma.
Het dagelijks beheer van de gebouwen en het kosterswerk werden verricht door mevrouw A. Hulzinga en mevrouw P. van der Sluis.
Het onderhoud aan de begraafplaats werd verzorgd door Túnoannimmer Tanja.
 
Het College van Kerkrentmeesters.
M. Nauta.


C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op de website http://wommels-hidaard.protestantsekerk.net/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 
 
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      begroting

     rekening

     rekening

 

         2016

        2016

        2015

baten

 

 

 

 

 

 

 

baten onroerende zaken

            € 42.934

            € 38.724

          € 40.091

rentebaten en dividenden

               € 5.500

                 € 726

            € 2.728

diverse opbrengsten

                      € -

                      € -

                    € -

bijdragen levend geld

          € 129.000

         € 127.099

        € 124.699

door te zenden collecten

                      € -

                     € -

                    € -

subsidies en bijdragen

            €  8.789   

            €  9.461

            € 8.739

totaal baten

         € 186.223

         € 176.009

        € 176.256

 

 

 

 

lasten

 

 

 

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

           € 19.340

           € 16.581

          € 17.211

lasten overige eigendommen en inventarissen

             € 3.811

             € 6.039

             € 5015

afschrijvingen

                     € -

                     € -

                    € -

pastoraat

         € 124.100

           € 67.889

        € 103.592

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

             € 2.650

           € 26.909  

          € 10.340

verplichtingen/bijdragen andere organen

           € 10.700

             € 9.787

          € 10.512

salarissen

           € 30.400

           € 32.383

          € 26.024

kosten beheer en administratie

             € 2.500

             € 7.506

            € 7.851

rentelasten/bankkosten

                € 900

             € 1.206

            € 1.489

totaal lasten

         € 194.401

         € 168.299

        € 182.033

 

 

 

 

Saldo baten - lasten

            € 8.187-

             € 7.710

            € 5.777-

 

 

 

 

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

            € 7.689-

                     € -

                    € -

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

                     € -

             € 2.359

            € 3.939

streekgemeenten

                     € -

                     € -

                    € -

aandeel in lasten federatie

                     € -

                     € -

                    € -

overige lasten en baten

             € 1.000

            € 1.980-

            € 5.698-

totaal

             € 6.689-

               € 380

            € 1.759-

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

           € 14.876-

              € 8089

            € 7.537-

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug
 
 
 
 
kerkdienst
25 maart, Palmpasen
09:30 uur Jacobitsjerke

Voorganger: ds. D. Wijmenga
Organist: Doeke van Wieren

 
 
Kledingruilbeurs
Zaterdag 17 maart in It Bynt

 
 
Repair en koffie
 
Foto's herfstfair
Foto's van de herfstfair en kunstveiling staan nu online.
Kijk in het fotoalbum of klik op de foto.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Kerkblad "Oer de brêge"

Klik op het plaatje.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.