Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
ANBI gemeente ANBI gemeente

A. Algemene gegevens
 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente  Wommels-Hidaard
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 002673514
Website adres:
http://wommels-hidaard.protestantsekerk.net
 
E-mail:
Adres: Terp 19
Postcode: 8731 AX
Plaats: Wommels
   
   
   

De Protestantse gemeente te Wommels-Hidaard is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


Jaarverslag 2017 College van kerkrentmeesters 
Taak van het college van kerkrentmeesters.
Het scheppen en onderhouden van de de materiele en financiele voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad.

-Het meewerken aan de tot stand koming van het beleidsplan van de kerkenraad, het opstellen van de begroting en rekening van de gemeente.
-Het zorgdragen van de geldwerving voor de kerkelijke gemeente. De jaarlijkse vrijwillige bijdrage, de wekelijkse collecte tijdens de eredienst en alle overige activiteiten om de kerkelijke gemeente financieel gezond te houden.
-Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van de ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
-Het onderhouden van de gebouwen zoals de Jacobikerk, It Bynt en de pastorie.
-Het beheren van alle roerende en onroerende goederen van de gemeente.
-Het zorgdragen van de arbeidsaangelegenheden van hen die bij de gemeente in dienst zijn.
-Het beheren van de ledenadministratie van de gemeente, van de archieven en registers zoals doop-trouw- en belijdenisboeken.


In 2017 is het de volgende aan de orde geweest.
Geldwerving.
Actie kerkbalans 2016, de wekelijkse collecte tijdens de eredienst.

Jeugdwerk.
Het afgelopen winterseizoen stond het jeugdwerk onder leiding van mevrouw Marian Timmermans. Op de gemeenteavond van 2-5-2017 heeft zij verteld over haar werkzaamheden in de gemeente. Zij is een paar maanden langer verbonden geweest aan onze gemeente dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit om het jeugdwerk goed te kunnen overdragen aan onze nieuwe predikant.
Gemeente vacant
Tijdens de vacante periode is de kerkenraad bijgestaan door consulent ds. J. van der Windt uit Bolsward. De vorig jaar ingestelde beroepingscommissie heeft voortvarend aan haar taak gewerkt. De commissie heeft ds. D. Wijmenga uit Oldemarkt voorgedragen voor een beroep naar onze gemeente. Op de gemeenteavond van 26-3-2017 is de gemeente unaniem akkoord gegaan met het voorstel van de beroepingscommissie.
De intrededienst van ds. Wijmenga heeft plaats gevonden op 16-7-2017 in de Jacobikerk. De verbintenis met onze gemeente is ingezegend door ds. Van der Windt.
Archief.
Het archief van onze gemeente was voorheen ondergebracht in het gemeentehuis van Littenseradiel. Het zal na de gemeentelijke herindeling uiteindelijk een plek krijgen in het voormalige stadhuis van Bolsward, te samen met het archief van de burgerlijke gemeente.
It Bynt.
De voormalige pastorie aan de Terp heeft een andere bestemming gekregen. In het gebouw is een studeerkamer voor ds. Wijmenga ingericht en het gebouw is aangepast aan samenkomsten van jeugdgroepen en catechisatie. Daarnaast is er de werkgroep “It Bynt” in het leven geroepen. Zij organiseren allerhande activiteiten zoals de mogelijkheid waardevolle spullen samen te repareren, de verkoop van tweedehands kleding, spelmiddagen enz. Op 4 oktober is er een herfstfair gehouden met een kunstveiling in de Jacobikerk. De opbrengst is aangewend om de aanpassingskosten van het gebouw te compenseren. Op deze dag is ook de nieuwe naam onthuld. “It Bynt”
Nieuwe pastorie.
Voor de nieuw te bouwen pastorie werd een perceel bouwgrond aangekocht in het nieuwbouwplan Wommels Noordoost. De bouw van de nieuwe pastorie is inmiddels van start gegaan. In afwachting van de oplevering van de nieuwe pastorie heeft ds. Wijmenga met zijn gezin tijdelijk een woning betrokken aan It Bosk.
Onderhoud Jacobikerk.
In de toren zijn de klepels van de luidklokken vernieuwd. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de FKWWI, de Feriening Kollektyf Wynmûnebesit Wommels Iens.
Tsjerkepaad.
Gedurende de periode van 1 juli tot en met 9 september 2017 is de Jacobikerk elke zaterdag open geweest voor bezichtiging. Op de laatste zaterdag van deze periode is er de mogelijkheid geweest het orgel te bespelen. Het thema van Tsjerkepaad was “Rome en Reformatie”.
Foarhûstsjerke.
De verkoop van de kerk met bijgebouw heeft plaats gevonden. De Stichting Kantoor der Kerkelijke Goederen heeft het gehele verkoopproces verzorgd, in nauw overleg met de kerkrentmeesters. Koper werd de familie Metzlar, Het Noard 6 te Wommels. Ook het orgel is overgegaan in andere handen. Het is aangekocht door Orgelbouw Van den Heuvel te Dordrecht.
Het College van Kerkrentmeesters werd in 2016 gevormd door de volgende personen.
Voorzitter W. Poelstra, secretaris M. Nauta, penningmeester T. Wiersma, R. Schraa, D. Kooistra, C. van der Weide en A. Veldstra.
De muzikale omlijsting tijdens de diensten werd verzorgd door organist D. van Wieren.
De administratie werd verzorgd door J. Wiersma.
Het dagelijks beheer van de gebouwen en het kosterswerk werd verricht door mevrouw P. van der Sluis.
Het onderhoud van de begraafplaats werd verzorgd door Túnoannimmer Tanja.

Het College van Kerkrentmeesters.
M. Nauta

 C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 Op de website http://wommels-hidaard.protestantsekerk.net/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

 
 
            Begroting
                2017
         Rekening
             2017
        Rekening
            2016
Baten                 
 
   
Opbrengsten uit bezittingen €                 41020
 
€               44928 €               39450
Bijdragen gemeenteleden €                  15600
 
€             112469 €             127099
Subsidies en overige bijdragen van derden €                     8589 €                 7689 €                  9461
                                                 Totaal baten €                165209
 
€             165086
 
€             176010
       
Lasten
 
     
Bestedingen pastoraat(predikant en kerkelijke werkers) €                  78000 €               51490 €               67889
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €                     4100 €               65104- €               28889
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €                   10600 €                 9477 €                 9787
Lasten kerkelijke gebouwen(inclusief afschrijving) €                   20290 €                14745 €               14222
Salarissen(koster, organist e.d.) €                   42500 €                41561 €               32383
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €                     5750 €                  7088 €                  8712
Lasten overige eigendommen en inventarissen €                     2611 €                  3502 €                  6039
           Totaal lasten
 
€                 163851 €                62759 €              167921
                       
          Resultaat(baten – lasten)
 
€                     1358
 
€              102327
 
€                  8089

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug
 
 
 
 
kerkdienst
17 juni
09:15 Jacobitsjerke

Voorganger: ds. J.v.d.Windt, Bolsward
Organist: Doeke van Wieren
10:45 Thomastsjerke 
Voorganger: ds. J.v.d. Windt
Organist: Doeke van Wieren 
 
 
Repair en koffie
23 juni in It Bynt.
 
Oproep examens
 
Foto's herfstfair
Foto's van de herfstfair en kunstveiling staan nu online.
Kijk in het fotoalbum of klik op de foto.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.