Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
plaatselijke regeling plaatselijke regeling
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
 
Protestantse gemeente Wommels - Hidaard.
 
 
Inhoud
 
Paragraaf Inhoud
   
1 Samenstelling van de grote kerkenraad
2.1. Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de grote kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – kerkrentmeesterlijk
6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
6.4. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
7
8
Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
Overige bepalingen
 
  Ondertekening
 
 
Vaststelling
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de grote kerkenraad  op 7 april 2016 en is vanaf deze datum geldig.
 
  
 
Opmerkingen:
  1. in dit model zijn ordinantieteksten als A-tekst opgenomen, steeds op de linkerpagina (even pagina’s). De plaatselijke regeling is steeds te vinden op de oneven pagina’s.
  2. de PG Wommels-Hidaard kent het model van een kerkenraad met werkgroepen. In de plaatselijke regeling wordt gesproken van een kleine kerkenraad (in plaats van een breed moderamen) en van de grote kerkenraad. Met de grote kerkenraad wordt de kerkenraad bedoeld als genoemd in Ord. 4, art. 6.

§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
 
Ordinantietekst (A, uniform)
 
Ord. 4, art. 6
 
1.   Elke gemeente heeft een kerkenraad.
2.   De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente.
  1. Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de kerkenraad alle ambten aanwezig zijn en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen.
3.a In afwijking van lid 3 hebben in de wijkkerkenraad naast de predikant ten minste twee ouderlingen   die niet tevens kerkrentmeester zijn, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen zitting.
  1. In een gemeente met minder dan 300 leden dan wel in bijzondere omstandigheden kan de kerkenraad– met medewerking en goedvinden van het breed moderamen van de classicale vergadering, na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord – een kleiner aantal ambtsdragers vaststellen, met dien verstande dat alle ambten aanwezig zijn en in de plaatselijke regeling is voorzien op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken worden verricht.
  2. Wanneer de helft van het aantal ambtsdragers ontbreekt of buiten functie is, bepaalt het breed moderamen van de classicale vergadering na overleg met de nog functionerende ambtsdragers en na in daarvoor in aanmerking komende gevallen de evangelisch-lutherse synode te hebben gehoord, op welke wijze de in de ordinanties genoemde taken kunnen worden verricht.
6.   De kerkenraad kan bepalen dat en in hoeverre zij die in de gemeente in een bediening zijn gesteld, als adviseur aan de vergaderingen van de kerkenraad deelnemen.
7.   De kerkenraad kan predikanten die met bijzondere opdracht aan de gemeente verbonden zijn en predikanten van de kerk die lid zijn van de gemeente benoemen tot lid van de kerkenraad.
 
 

Ord. 4 art. 10 De kerkenraad met werkgroepen

1.   De kerkenraad kan onder behoud van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid een deel van zijn taak toevertrouwen aan zijn breed moderamen, hierna te noemen de kleine kerkenraad, met een aantal door hem in te stellen werkgroepen, hierna te noemen sectieteams en taakgroepen.
2.  
3.   De kleine kerkenraad wordt gevormd door het moderamen van de kerkenraad, de predikanten en een aantal ouderlingen en diakenen die in de regel tevens deel uitmaken van een sectieteam of een taakgroep.
4.   Elk sectieteam en elke taakgroep bestaat uit een of meer ambtsdragers van wie er ten minste één lid is van de kleine kerkenraad, alsmede uit een aantal andere leden van de gemeente.
5.   Een sectieteam werkt ten behoeve van een geografisch begrensd deel van de gemeente dan wel een bepaalde groep gemeenteleden; een taakgroep legt zich toe op het verrichten van een bepaalde taak in de gemeente.
  

Overige artikelen

 

1.1. Aantal ambtsdragers

 
De grote kerkenraad  bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
  Invullen: verplicht minimum
(Ord. 4-6-3)
Òf
predikant 1 1  
ouderlingen 12 2  
ouderlingen-kerkrentmeester 5 2 3 *
diakenen 9 3  
Predikanten met een bijzondere opdracht - 0  
       
Totaal 27 8 9
 
 
Ouderlingen:
8 wijkouderlingen
2 jeugdouderlingen
1 ouderling-voorzitter
1 ouderling-scriba (combinatie met wijkouderling)
 
Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit 5 ouderling-kerkrentmeesters en
4 kerkrentmeesters-niet-ouderling
 
In de oprichtingsakte van de stichting ‘Thomas-tsjerke’ te Hidaard d.d. 18-03-1996 is vastgelegd dat 2 kerkrentmeesters, zo mogelijk uit Hidaard, lid zijn van het bestuur van deze stichting. 
 
 
1.2. Vaste adviseurs
n.v.t.
 
1.3. Kerkenraadslidmaatschap van andere dan ‘gewone’ predikanten
 
n.v.t.
 


 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.