Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
“When it look like the sun wouldn’t shine anymore, God put a rainbow in het clouds.”
(Negro spiritual)
 
Skriuwster Maya Angelou (ferstoarn yn 2014) helle yn in interview (Oprah’s Masterclass) dizze spiritual oan om oan te jaan hoe’t se mei tsjinslaggen omgie.
“By donkere wolken wie der altiten in reinbôge” sei se. En fierders: “As ik in poadium op moat, dan nim ik elts yn gedachten dy’t ea aardich foar my west hat en sis tsjin harren: kom by my, ik haw jim nedich. It fielt noait sa da ik der allinnich foar stean.”
 
Fierders rôp se yn dit interview op om dysels foar te bereiden ek in reinbôge te wêzen yn in wolk fan in oar. “Be a blessing to somebody.”
Yn it profetenboek Sacharja stiet in selde soart oprop (Sacharja 2:8-9):
‘Jeruzalem moat in iepen stêd wêze, safolle minsken en fee komme deryn.
En Ik, - is de godsspraak fan de Heare- in muorre fan fjoer sil Ik om har hinne wêze en yn har fermidden de gloarje.’
 
Dysels iepen stelle foar ien dy’t dat nedich hat en dy tagelyk feilich witte.
Ik moat even tinke oan dy reclame fan in loftfeartmaatskippy; de ekstra laits fan de stewards en stewardessen wurdt troch de reizgers sels ek wer trochjûn, wêrtroch oeral minsken har better fiele, krekt troch sa’n lyts gebaar.
 
Kinne wy, mei lytse en grutte gebaren, mei syn allen dy muorre fan fjoer en bôgen fan kleur fierder trochjaan?
 
Antje van Schepen
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.