Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+

Psalm 15             Wa mei foar God ferskine?
 
In Davidspsalm
 
Heare, wa mei tahâlde yn jo tinte,
wa mei wenje op jo hillige berch?
 
Dy’t earlik en oprjocht libbet,
dy’t docht wat rjocht is,
dy’t seit wat er tinkt,
dy’t net rabbet mei de tonge,
dy’t syn freon gjin kwea docht,
dy’t syn neiste net op in minne namme bringt,
dy’t de ferachtlike ferachtet,
dy’t yn eare hâldt wa’t de Heare tsjinnet,
dy’t syn eden net brekt, al is it ta syn eigen skea,
dy’t syn jild net tsjin woeker útset,
dy’t him net omkeapje lit om in ûnskuldige skea te dwaan.
 
Wa’t sa docht, sil nea net wifkje.
 
In prima ferkiezingsprogram soe dizze psalm wêze kinne. Mar fansels allinnich ast as party ek alle beloftes neikomme kinst. Mar toch, lis dizze tekst mar ris nêst it nijs út dizze tiid en der soe in protte feroare wurde kinne.
 
Eins liket dizze psalm ek wol op de tsien wurden. Allinnich is ‘do meist (net)’ hjir krekt was oars delset. In wetgelearde yn de tiid fan Jezus stelt Him eins deselde fraach:  ‘Master, wat moat ik dwaan om diel te krijen oan it ivige libben?’ (Lucas 10: 25-37). Hy hope miskien op in diskusje oer it libben nei de dea; wat soe Jezus hjir fan fine, soe er in flater by Jezus ûntdekke kinne?
Mar Jezus jout de wetgelearde in koekje fan eigen beslach: “Wat stiet der yn de Wet?”
De wetgelearde seit dat God leafhawwe op ien stiet en dyn neiste as dysels leaf te hawwen op twa.
“It goede antwurd” fynt Jezus. Mar de gelearde wol hjir net ôfgean as in gieter. “Wa is myn neiste?” freget er dêrom mar. Dan fertelt Jezus him it ferhaal fan de barmheritge Samaritaan. In moai ferhaal oer echte help. Ast opnij Psalm 15 der nêstlizze soest, soe alles kloppe by dizze Samaritaan, dy’t seit wat docht en docht wat er seit.
 
‘Wa’t sa docht, sil nea net wifkje.’ Leauwe liket hjir hiel maklik, is it dat ek? Wat soe der barre as wy dizze Psalm ris nêst de krante fan ússels lizze, de krante fan ……., novimber 2016?
Ik tink dat faaks fansels wol dúdlik wurde soe wa’t uze neiste is..
 
Antje van Schepen

 

  

 

terug
 
 
 
 
Kerkblad "Oer de brêge"

Klik op het plaatje.
 
kerkdienst
27 mei 
09:30 Jacobitsjerke

Voorganger: ds. L. Veerman - van Dijk, Oudega
Organist: Meinte Tijmersma

 
 
Repair en koffie
26 mei in It Bynt, met een spinnenwieldemonstratie
meer
 
Oproep examens
 
Foto's herfstfair
Foto's van de herfstfair en kunstveiling staan nu online.
Kijk in het fotoalbum of klik op de foto.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
Update vanuit het jeugdwerk

 
Activiteiten "it Bynt"

 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur de koffie voor u klaar!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.