Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
kerkblad kerkblad
Als de batterij leeg is, dan geeft een zaklamp geen licht meer, een mp3-speler geen muziek, rekent een rekenmachine niet meer en luistert een gehoorapparaat niet meer. Kortom, zonder stroom doen veel apparaten het niet meer.
Het is daarom niet vreemd om de uitdrukking te gebruiken: 'Ik moet mijn batterij even opladen'. Na een tijd van inspanning en van drukte heeft de mens behoefte aan rust. Als je (emotioneel/geestelijk) veel gegeven hebt, is het belangrijk om ook weer wat inspiratie, rust en zin aangereikt te krijgen.
In de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus daar ook behoefte aan heeft. Overdag is hij druk in de weer met vertellen over God en zijn koninkrijk, met het omzien naar mensen, met het geven van liefde, aandacht en genezing. Er wordt veel van hem gevraagd, hij geeft nog meer: als er gevraagd wordt naar genezing, dan krijgen ze vaak naast genezing ook vergeving – een nog veel groter geschenk, hoewel het besef daarvan pas later langzaam doordringt.
Jezus zoekt de stilte op om te bidden. Dat is zijn manier van de 'batterij opladen'. 'Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.' (Marcus 1:35) Lang wordt hem die rust niet gegund. Een nieuwe dag met nieuwe bezigheden wacht weer op hem.
In het gebed richt Jezus zich tot God de Vader. Hij dankt voor wat hij krijgt en vraagt wat hij nodig heeft. Het gebed laat hem verbonden zijn met de basis van zijn bestaan, met zijn geloof, met zijn God-zijn.
 
Ook wij hebben het van tijd tot tijd nodig om onze batterij op te laden. Als gelovigen kunnen we dat doen door 's zondags naar de kerk te gaan en daar te zingen en te luisteren. De ene keer zal de preek begrijpelijker zijn dan de andere keer, meer of minder aanspreken. Maar dan zijn er altijd nog de gebeden, de liedteksten die kunnen raken, de onderlinge gemeenschap als kerkgangers in Gods naam.
Thuis kunnen we de batterij opladen door te bidden en te lezen uit de Bijbel. Achterin Oer de Brêge staat het NBG Bijbelleesrooster. Voor wie wil heb ik ook wel verschillende leesroosters beschikbaar om de Bijbel in één jaar te kunnen lezen, door dagelijks 15-20 minuten de tijd te nemen voor Gods Woord.
 
Voor mijzelf is het afgelopen half jaar heel mooi en bijzonder, maar ook tamelijk intensief geweest. Van 40% predikant in Oldemarkt ben ik nu fulltime predikant, het is veel werk om een nieuwe gemeente te leren kennen, en het najaar is altijd een drukke periode in het kerkenwerk.
De eerste week van dit nieuwe jaar heb ik zelf mijn batterij wat opgeladen met de bestudering van de 'Institutie' van Johannes Calvijn. In een massief werk (ca. 1600 bladzijdes), waar Calvijn een groot deel van zijn leven aan heeft gewerkt, probeert hij de grondslagen van ons geloof duidelijk te maken. Wat geloven we eigenlijk? Hoe zouden we eigenlijk kerk moeten zijn?
Niet in alles kan ik het met hem eens zijn – hij leefde in een andere tijd en cultuur, zijn felle strijd met de Rooms Katholieke kerk is niet mijn strijd, er zijn zeker vraagtekens te zetten bij zijn leer van de dubbele predestinatie, en soms is hij wel erg scherp. Maar toch vind ik het voor mijzelf waardevol om dit monumentale werk dat de basis is van ons calvinistisch protestantisme in Nederland eens te lezen.
 
Een aardige passage vond ik de volgende. Hierin legt Calvijn uit dat God in de kerkdienst niet rechtstreeks met macht en gezag aanwezig is, maar zijn Woord spreekt door mensen met al hun menselijke beperkingen. Als predikant moet ik nederig en bescheiden zijn, maar als gemeenteleden dienen we ook veel in liefde van elkaar accepteren en dikwijls verdragen.
'Bovendien is dit een zeer goede en nuttige oefening tot nederigheid, wanneer Hij er ons aan gewent om zijn Woord te gehoorzamen, ook al wordt het gepredikt door mensen, die aan ons gelijk zijn, en soms in waardigheid onze minderen. Wanneer Hij zelf van de hemel sprak, zou het geen wonder zijn, wanneer zijn heilige uitspraken zonder dralen door aller oren en harten eerbiedig werden ontvangen. Want wie zou niet huiveren voor zijn tegenwoordige macht? Wie zou niet bij de eerste aanblik van zo grote majesteit terneer geworpen worden? Wie zou niet ontsteld worden door die onmetelijke glans? Maar wanneer een of ander mensje uit het stof opgerezen in de naam Gods spreekt, dan bewijzen wij door een uitnemend getuigenis onze vroomheid en onze eerbied jegens God, indien wij ons gaarne laten onderwijzen door zijn dienaar, hoewel deze in geen enkel opzicht boven ons uitsteekt. Dus ook om deze reden verbergt Hij de schat zijner hemelse wijsheid in zwakke aarde vaten, opdat Hij des te zekerder het bewijs mocht ontvangen, hoe hoog wij die achten. Bovendien zou niets geschikter zijn om de onderlinge liefde te voeden, dan dat de mensen door deze band onderling verbonden worden, dat één tot herder aangesteld wordt, om de anderen te samen te onderwijzen, en dat degenen, wie geboden wordt discipelen te zijn, uit een mond de gemeenschappelijke leer ontvangen. Want indien ieder genoeg was voor zichzelf, en niet de hulp van een ander nodig had, zou een ieder, gezien de hovaardij van de menselijke aanleg, de anderen verachten en door hem veracht worden. Dus heeft de Here met de band, van welke Hij voorzag, dat hij de krachtigste zou zijn om de eenheid te bewaren, zijn kerk samengebonden, toen Hij de leer der zaligheid en des eeuwigen levens bij de mensen in bewaring heeft gegeven, om haar door hun handen aan de overigen mede te delen.' (Calvijn, Institutie IV, 3, 1. vertaling A. Sizoo)
Calvijn weet dat het niet meevalt om kerk te zijn, noch als predikant, noch als gemeentelid. Maar Calvijn weet ook dat er geen plek is waar we beter, zondag aan zondag, onze geestelijke batterij weer op kunnen laden dan de kerk, waar Gods Woord uit de Bijbel klinkt en waar God in liederen de lof wordt gezongen.
En zo mag 2018 voor ons als mensen en als gemeente weer een inspirerend jaar worden, waarin we, gedragen door Gods zegen, telkens weer onze batterij mogen opladen.
 
ds. Douwe Wijmenga
 
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

26 juni
tentdienst in Easterein
10 uur
Voorganger: 
ds. D. Wijmenga

M.m.v. Corps Wilhelmina en gitaar

Deze dienst wordt niet opgenomen en is dus niet te volgen via de livestream
De diensten zijn ook te volgen via:
Kerkdienstgemist
 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in It Bynt of in de toren van de Jacobikerk! Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Privacyverklaring

        (klik op de afbeelding)
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.