Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
12+ 12+
14 febrewaris wie it Valentijn. Leuk, mar soms ek spannend. Doarst sa op ien ta te stappen of bliuwst anonym? En wat no as…. No ja, in dei fol twifel soms, ek al liket it sa leuk mei al dy bearkes en hertsjes.
Fertrouwe op…leafde, God, freonen? Soms fielst it wol, mar sjochst it net. Fertrouwe is soms eng, it kin sear dwaan as it misgiet.
Yn Heechliet 5:4 stekt de jonge syn hân troch it lûkje fan de doar. Grif kin er sa fan bûtenôf de doar iepen krije (as in toutsje yn in brievebus yn de foardoar).
Al sitte lûkjes by dy ticht, soms brekt der Ien yn, dy’t sjen lit wat echt is en datsto ek hielendal super bist.

Antje van Schepen
 
It lûkje                                                   (by Heechliet 5:2 o/m 6:3)
 
doe’t ik tocht
do bist wol thús
bin ik nei dy
ta rûn
 
ik sliepte hast
myn holle net
miende dat ik
dy hearde
 
do wiest sa ticht
by mar
krekt te fier fuort
 
ik koe dy net sjen
mar hie dy wol heard
 
yn dizze nacht
geane twifels mei
my op ‘e rin
 
 Moarns,
stiet in hoeder
blommen te plukken
bledsjes te dielen,
Ik bin fan dy
do bist fan my
terug
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.