Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Wommels-Hidaard
 
 
beleidsnotitie- Hoe verbinding zoeken en houden . . . beleidsnotitie- Hoe verbinding zoeken en houden . . .
Ook wij zijn doorlopend op zoek naar oplossingen en antwoorden.
Hoe zoeken en houden we als protestante gemeente Wommels-Hidaard verbinding met generatie Y en Z op een manier die recht doet aan de geloofsbehoefte van deze beide generaties ?

 
lees meer »
 
Beleidsplan Beleidsplan
Missionaire gemeente willen zijn                       2013 - 2017
 
Korte samenvatting van de inhoud:   Dit beleidsplan is bedoeld als raamwerk waarbij de komende vier jaar, volgens een vastgestelde prioritering, per onderwerp invulling wordt gegeven aan wat we willen binnen onze kerkelijke gemeente. In dit beleidsplan wordt een verband gelegd tussen visie, doel, thema-keuze en onderwerpkeuze. Ook  is vastgelegd hoe doelstellingen per onderwerp moeten worden uitgewerkt. Het doel is: “Missionair gemeente willen zijn”. Een belangrijke inspiratiebron vormt hierbij het “Fisyplan PKN Wommels-Hidaard” uit 2011. Dit  visieplan is een verslaglegging van gewenste veranderingen  en het draagvlak ervan. Het is tot stand gekomen naar aanleiding van een ideeënmarkt en een daaropvolgende discussie-avond met gemeenteleden. De foto’s in dit beleidsplan zijn gemaakt tijdens deze twee avonden.
 
 
 
 
 
 
 
 
Missionair gemeente willen zijn, betekent:
(bron: Aankondiging actie kerkbalans 2011)
 
Wij hebben de ambitie om een open, levende geloofsgemeenschap te zijn, waarbij ieders ideeën over hoe dat zou kunnen, welkom zijn. Een ambitie die we zelf niet bedacht hebben, maar die we putten uit dat geweldige verhaal van de bijbel. Dat verhaal dat ons vertelt dat God hart heeft voor mensen. Dat vieren we elke zondag in de liturgie, waar we bemoedigd worden in geloof, hoop en liefde en waarbij we ons keer op keer uitgedaagd weten om dit fantastische nieuws over de bevrijding in Jezus Christus, niet voor onszelf te houden, maar te delen met de ander, met de wereld.
 
Samengevat: Kerk met een boodschap die mij aanspreekt
Hieronder vallen de volgende thema’s:
*Verdieping in het woord van God
*Wanneer wil ik meedoen ?
 
Dat gebeurt in pastoraat, in ontmoetingsmomenten, vorming en toerusting, catechese, jeugdkerk. Mensen worden opgezocht, ouderen en jongeren, elk met hun eigen levensverhaal. De uitdaging over wat de bijbel ons nu werkelijk te vertellen heeft anno 2012 wordt op allerlei momenten gezocht. De ontmoeting met de samenleving gaat we niet uit de weg, want kerkzijn betekent voor ons ook aandacht hebben voor de zwakkeren in de samenleving, degenen die in de knel zijn geraakt, dichtbij en wereldwijd.
 
Samengevat: Die boodschap wil ik delen en uitdragen
Hieronder vallen de volgende thema’s:
*Waar ontmoeten we elkaar ?
*Betrokkenheid bij de wereld om ons heen
*Kerkelijke organisatie
 

Welke groepen onderscheiden we:
 
Groep 1: Kinderen / jeugd / jongeren tot 20 jaar
Groep 2: Volwassenen 20 - 50 jaar
Groep 3: Volwassenen > 50 jaar
Groep 4: Niet-actieven (bejaarden) / randkerkelijken
Groep 5: Niet-kerkelijken
 
Onderwerpen per thema:
 
 
Verdieping in het woord van God:
1: Verdieping in het woord van God op zondag
2: Verdieping in het woord van God door de week
Waar ontmoeten we elkaar ?
3: Waar ontmoeten we elkaar op zondag ?
4: Waar ontmoeten we elkaar door de week ?
Wanneer wil ik meedoen ?
5: Werving
6: Communicatie
Betrokkenheid bij de wereld om ons heen
7: Pastoraat
8: Diaconaat
9: Samenwerken met partners
Kerkelijke organisatie:
10: Bestuur
11: Beheer 
 
Omschrijving onderwerpen:
Onderwerp 1: Verdieping in het woord van God op zondag
Hoe beleef jij op zondag de kerkelijke viering: Voldoet deze op dit moment aan je verwachtingen of zou je veranderingen willen doorvoeren en zo ja, welke ?
Hoe belangrijk is daarbij de ontmoeting van de ander voor jou ?
Want wat zou je na afloop mee naar huis willen nemen ?
 
Onderwerp 2: Verdieping in het woord van God door de week
Hoe zou jij je door-de-week willen bezighouden met je geloof: Waar ben je naar op zoek, wat wil je delen met anderen, op welke manier en wat heb je hierbij nodig ?
 
Onderwerp 3: Waar ontmoeten we elkaar op zondag ?
Welke plek of welk gebouw biedt de beste mogelijkheden voor de kerkelijke viering ?
Voldoet de huidige kerk aan je wensen als ontmoetingsplek ?
Hoe ziet de meest ideale plek eruit voor jou ?
Op welk tijdstip ?
 
Onderwerp 4: Waar ontmoeten we elkaar door de week ?
Welke momenten zijn het meest geschikt en waar zou dat kunnen ?
Waar wil je het dan over hebben ?
Welke rol kunnen keukentafelgesprekken hierin spelen ?
 
Onderwerp 5: Werving
Hoe en wanneer voel jij je aangesproken om mee te doen met welke activiteiten ?
Wat zijn drempels voor jou die je belemmeren om ja te zeggen en die in jouw ogen weggenomen moeten worden ?
Hoe komen we erachter wat jouw kwaliteiten zijn ?
Welke discipline breng je mee om de afgesproken klus te klaren ?
En hoe kunnen we met elkaar een robuuste wervingsstructuur neerzetten ?
 
Onderwerp 6: Communicatie
Hoe kom je als gemeente tot een open en constructieve wijze van communiceren, zowel intern gericht als naar buiten ?
En welke middelen heb je hiervoor nodig ?
 
 
Onderwerp 7: Pastoraat
Welke rol moet de pastorale zorg spelen in onze gemeente ?
Wat is er nodig om pastorale zorg goed uit te voeren: Hoe zorg je voor een goede inbedding in de dorpen ?
 
Onderwerp 8: Diaconaat
Op welke wijze moet de diaconie aandacht geven aan ‘de stille armoede’ in eigen dorp en omgeving of de toename daarvan?
Op welke wijze moet aandacht besteed worden aan de ‘stille problemen’ (zoals verslaving, huiselijk geweld e.d.)?
Wat moet de diaconie kunnen doen in het kader van de wet maatschappelijke ontwikkeling?
In hoeverre en op welke wijze moet de diaconie aandacht besteden aan zaken op landelijk en wereldniveau (honger in de wereld, rampen etc.)?
 
Onderwerp 9: Samenwerken met partners
Welke rol moet de kerk van Wommels/Hidaard spelen in het dorp, in de gemeente, met andere kerkelijke gemeenten, anders-kerkelijken, zowel in de directe omgeving als in de rest van de wereld (o.a. Sibiu) ?
In hoeverre moet de kerk van Wommels/Hidaard een rol spelen als speler op het veld van maatschappelijke organisaties?
 
Onderwerp 10: Bestuur
Hoe slagen we erin de vrijwilligers (die we met z’n allen zijn) zo weinig mogelijk te belasten met bestuurlijke zaken?
Wat is de optimale omvang van de kerkenraad Wommels-Hidaard?
Welke bevoegdheden krijgen de verschillende groepen (diaconie, ouderlingen, kerkrentmeesters) bij een kleiner wordend bestuurlijk model?
 
Onderwerp 11: Beheer
Hoe slagen we erin de kerk ook financieel gezond te houden?
Hoe lang kijken we daarbij vooruit ?
Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de instandhouding van het bezit?
Zijn stenen belangrijker dan de gemeenschap of moet het net andersom?

 
 
 
 
Aanpak per onderwerp:
In opdracht van de kerkenraad wordt, conform de aangegeven prioritering, voor de uitwerking van elk onderwerp een werkgroep aangesteld die de aangegeven vragen gaat beantwoorden, binnen X maanden.
Zoveel mogelijk worden de resultaten genoemd in het “Fisyplan PKN Wommels-Hidaard” uit 2011 als uitgangspunt genomen.
Eén van de deelnemers in de werkgroep is telkens een kerkenraadslid.
De beleidsplancommissie is beschikbaar voor ondersteuning in de vorm van het zoeken van bemensing en inhoudelijke adviezen.
Het resultaat van de uitwerking van de vragen gebeurt in de vorm van een opsomming van SMART geformuleerde doelstellingen:
 
S   = specifiek (= zo nauwkeurig mogelijke omschrijving waar en op wie (per (sub)groep)                                                                                                          het betrekking heeft)
M = meetbaar (= wat wordt er opgeleverd)
A  = aanvaard (= waarom moet dit gebeuren)
R  = realiseerbaar (= haalbaar zowel in tijd, menskracht als financieel)
T  = tijdgebonden (= wanneer wordt het opgeleverd)
 
Deze doelstellingen worden door de kerkenraad beoordeeld en wel of niet aangepast en vervolgens (zoveel mogelijk) uitgevoerd in hetzelfde seizoen.
 
Prioritering van de onderwerpen tussen 2013 en 2017:
 
Onerwerp Mate
 van
belangrijkheid
*)
Seizoen van  uitwerking en uitvoering  
       
Onderwerp 1: Verdieping in het woord van God op zondag
Onderwerp 2: Verdieping in het woord van God door de week
Onderwerp 3: Waar ontmoeten we elkaar op zondag ?
Onderwerp 4: Waar ontmoeten we elkaar door de week ?
Onderwerp 5: Werving
Onderwerp 6: Communicatie
Onderwerp 7: Pastoraat
Onderwerp 8: Diaconaat
Onderwerp 9: Samenwerken met partners
Onderwerp 10: Bestuur
Onderwerp 11: Beheer
2
3
2
3
6
1
4
5
8
1
7
2013-2014
2014-2015
2013-2014

2014-2015
2015-2016
**)
2015-2016
2015-2016
2016-2017
2013-2014
2016-2017
 
  *) Vastgesteld door de kerkenraad op 24-01-2013
**) Het onderwerp communicatie wordt telkens per onderwerp meegenomen
 
 
 
 
 
 
Kerkdienst

10 december Viering Heilig Avondmaal
09:00 uur Jacobitsjerke
Voorganger:  Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema
10:15: Thomastsjerke
Voorganger: Ds. M. Dijkstra
Organist: Anne Aardema

Ook te volgen via:
Kerkdienstgemist 
 
Activiteiten "it Bynt"


Klik hier.
 
Een bakje koffie doen


Elke dinsdagmorgen staat van 10.00 tot 11.30 uur de koffie voor u klaar in de toren van de Jacobikerk!
Welkom!
 
Oproep voor de jeugd

 
Rock Solid

 
Update vanuit het jeugdwerk

Klik hier.
 
Historie Gereformeerde Kerken
Historisch overzicht over de voormalige Gereformeerde Kerk te Wommels.
(klik op de afbeelding)
 
Activiteitencommissie "it Bynt" nu ook op facebook!
Like en volg de facebooksite van de activiteitencommissie van "it Bynt". 
(klik op de afbeelding)
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.